YAS-207

YAS-207

Sleek. Dynamic. Wireless

Geniþ ses alaný. Sesi içinizde hissedin

Dünyada ilk kez DTS Virtual:X* kullanýmý. Daha önce hiç iþitmediðiniz kalitede 3D surround ses. Sadece tek bir cihazla sesin yukarýdan aþaðýya iniþini dinleyin - gökyüzünden düþen yaðmurun veya baþýnýzýn üzerinden uçan bir uzay gemisinin sesi gibi. En beðendiðiniz filmlerin, konser videolarýnýn ve oyunlarýn çepeçevre saran, baþ döndürücü varlýðýný içinizde hissedin - gerçekten oradaymýþsýnýz gibi!

* Þirket içi araþtýrma (Mayýs 2017 itibariyle). Daha sonra yapýlacak ürün yazýlýmý güncellemesiyle kullanýlabilir.  

** Ses kaynaklarýnýz 3D surround ses ile uyumlu olmasa da özel "Up-mix" iþlevi geliþmiþ çok boyutlu bir ortam saðlar.

Konuþmalarý duymakta zorlanýyor musunuz?

Artýk zorlanmayacaksýnýz. YAS-207 ile hepsini duyabilirsiniz. Basit bir baðlantýyla tamamen dinamik, olaðanüstü net ses elde edin. Dahasý, Clear Voice iþlevi genel ses kalitesini etkilemeden anlatým ve konuþma seslerini ön plana taþýr. Filmler, TV programlarý, spor yorumlarý, haber bültenleri; hepsi anýnda daha net ve duyulabilir.

Sarsýcý baslar

Sizi hareketlendiren ve yerinizde oturtmayan bas sesler! Güçlü ve derin sinema sesi artýk evinizde. YAS-207 sistemi harici bir subwoofer hoparlör içerdiðinden, aksiyon filmlerinin güçlü seslerinin ve konser videolarýnýn heyecanlandýrýcý atmosferinin keyfini çýkarabilir, ev eðlencenizi hiç olmadýðý kadar heyecanlý hale getirebilirsiniz.

Tasarým

Mükemmel karýþým. Sizin tarzýnýz, sizin alanýnýz

Sadece 60 mm (2-3/8") yüksekliðindeki merkez ünite televizyonunuzun önüne sýðar ve görüntünüzü asla engellemez. Ayrýca üzerindeki delikler sayesinde duvara monte edebilir ve yer kaybetmeden þaþýrtýcý derecede harika bir ses elde edebilirsiniz. Nasýl yerleþtirirseniz yerleþtirin, televizyonunuza mükemmel uyum saðlar.

* Paketteki montaj þablonu, kurulum sýrasýnda vida yerlerinin belirlenmesini son derece basit bir hale getirir.

Avucunuzun içinden gelen baþ döndürücü ses

Gerçek yüksek kaliteli kablosuz performansla en sevdiðiniz müzikleri doðrudan akýllý telefonunuzdan çalýn. YAS-207, MP3 gibi sýkýþtýrýlmýþ müzik kaynaklarýnýn üst frekanslarýný otomatik olarak geliþtirip orta ve düþük aralýktaki frekanslarý derinleþtirir -böylece, orijinaline yaklaþan kalitede olaðanüstü canlý ve sýcak bir ses sunar.

Karmaþýklýkla vedalaþýn

TV'niz ve Blu-ray Disc™ oynatýcýnýz için tek ihtiyacýnýz basit bir HDMI baðlantýsý. Kutuyu açýn, YAS-207'yi istediðiniz yere koyun ve kablolarý baðlayýn. Temiz. Hýzlý. Kolay.

* HDMI kablolarý ayrý olarak satýlýr

Sadece bir uzaktan kumanda

Televizyonunuz HDMI-CEC ile uyumluysa, sadece tek bir uzaktan kumanda kullanarak TV ile birlikte cihazýnýzý açýp kapatabilir, giriþleri deðiþtirebilir, sesi ayarlayabilir ve diðer iþlemleri kolayca yapabilirsiniz.

Parmak ucuyla kontrol

Daha fazla ayrýntýya inmeniz gerekirse, HOME THEATER CONTROLLER uygulamasý þýk, pratik ve kolay anlaþýlýr bir tasarýmla size akýllý bir kullaným saðlar. Oynatmak istediðiniz içeriði seçin, ses kalitesini ayarlayýn veya sistemi açýp kapatýn -hepsini akýllý telefonunuzdan kolayca kontrol edebilirsiniz.

Geliþmiþ HDMI arabirimi

YAS-207'nin HDMI arabirimi hem ses hem de görüntüde en iyisini sunar. Yüksek çözünürlüklü 4K / 60p video sinyallerini destekleyerek HD kalitesinde herhangi bir bozulma olmadan tam ve göz kamaþtýrýcý bir keyif sürmenizi saðlar. HDR (Yüksek Dinamik Aralýk) ile de uyumludur ve canlý renkler ile tamamen doðal görüntü kalitesi sunar.

Beþ surround modu

Özel bir uygulama kullanarak, her biri izlediðiniz içeriði iyileþtirmek üzere özel olarak programlanmýþ beþ farklý ses modu için optimum ses ayarlarýný elde edebilirsiniz: TV programlarý, filmler, müzik, spor ve oyunlar.

Kablosuz subwoofer hoparlör

YAS-207 ayrýca ince bir subwoofer hoparlöre sahiptir. Kablosuz baðlantý sayesinde düzgün ve dikkat çekmeyen bir biçimde her mekana, her konuma uyar. Yerine yerleþtirin, açýn ve gerçekten dinamik, derin basýn keyfini çýkarýn.

Fotoğraftaki renkler ve kaplama gerçek üründeki ile farklılıklar gösterebilir.